[D23] THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN XÉT TỐT NGHIỆP VỀ NGOẠI NGỮ ĐỐI VỚI SINH VIÊN KHÓA TUYỂN SINH NĂM 2023

---- ~ * ~ ----
Ngày đăng: 01/12/2023 15:07:32

THÔNG BÁO 66/TB-TTNN VỀ VIỆC THỰC HIỆN QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN XÉT TỐT NGHIỆP VỀ NGOẠI NGỮ ĐỐI VỚI SINH VIÊN KHÓA TUYỂN SINH NĂM 2023