[D23] QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN XÉT TỐT NGHIỆP VỀ NGOẠI NGỮ, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, KỸ NĂNG XÃ HỘI THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ CHO SINH VIÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC, HỆ CHÍNH QUY VÀ THƯỜNG XUYÊN

---- ~ * ~ ----
Ngày đăng: 01/12/2023 15:05:33

QUYẾT ĐỊNH 1336/QĐ-ĐHTDM VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN XÉT TỐT NGHIỆP VỀ NGOẠI NGỮ, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, KỸ NĂNG XÃ HỘI THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ CHO SINH VIÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC, HỆ CHÍNH QUY VÀ THƯỜNG XUYÊN