THÔNG BÁO KIỂM TRA THÔNG TIN CẤP CHÚNG CHỈ NNKC

---- ~ * ~ ----
Ngày đăng: 12/12/2022 16:13:32

THÔNG BÁO KIỂM TRA THÔNG TIN CẤP CHÚNG CHỈ NNKC

HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2022-2023

1. Thông tin cần kiểm tra

- Họ và tên

- Ngày sinh

- Nơi sinh

- Giới tính

2. Thời hạn kiểm tra thông tin: Đến hết ngày 18/12/2022

3. Link

- Link xem danh sách cấp chứng chỉ

https://drive.google.com/file/d/1Yk4MGEPNt2OUfMw6afCFPKG8M4IQ5sp0/view?usp=share_link

- Link điều chỉnh thông tin

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpp5XyvUfQdcOMXAquRF6DwLdVEUHwZWLHvBORywItsjoYYA/viewform