DANH SÁCH CÁC LỚP NNKC BỊ HỦY DO KHÔNG ĐỦ SL MỞ LỚP HK1 2022-2023 [D17, D18, D19]

---- ~ * ~ ----
Ngày đăng: 12/09/2022 07:46:08

SV có tên trong danh sách bị huyw đến TTNN để chuyển lớp

Thời gian thực hiện đến hết ngày 14/09/2022